www.komotinitv.gr
2342342 70 0.jpg (1)
ΚΟΜΟΤΗΝΗΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

8η τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κομοτηνής

Κοινοποίηση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Παρακαλείσθε να συμμετάσχετε στην ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,
που θα πραγματοποιηθεί, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (2ος όροφος)
στο Πολυλειτουργικό Κέντρο Κομοτηνής (Μαρασλή 1), στις 29 Μαρτίου 2024, ημέρα της
εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 18:30, σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/10,
του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και την υπ’ αριθμ.
98/8182/26-1-2024 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., αφού λάβετε υπόψη σας τα σχετικά έγγραφα που έχουν
αναρτηθεί στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα (e-meeting).

 1. Επανεπιβολή ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ή τροποποίηση εγκεκριμένου σχεδίου πόλης
  Κομοτηνής σε ακίνητο στην οδό Κότυος Αδιέξοδος Β΄, αριθ. 14, στο Ο.Τ. 362α, μετά από
  αυτοδίκαιη άρση απαλλοτρίωσης (αριθ. 71/2024 ΑΔΕ).
 2. Παροχή γνώμης επί της δημοπράτησης θέσης απλής χρήσης αιγιαλού για το έτος 2024.
 3. Δωρεάν παραχώρηση ή μη του πρώην Δημοτικού Σχολείου Πόρπης στον Πολιτιστικό
  Σύλλογο Πόρπης «Ο Άγιος Γεώργιος».
 4. Παραχώρηση ή μη έκτασης για κατασκευή του αντλιοστασίου ΑΣ-8 Φαναρίου.
 5. Έγκριση ή μη του ετήσιου απολογισμού 2023 και προγραμματισμού για το 2024 της
  ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε..
 6. Έγκριση ή μη μερικής αναμόρφωσης του εν χρήσει προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2024
  για 3η φορά (υπ’ αριθ. 51/2024 ΑΔΕ).
 7. Έκτακτη οικονομική ενίσχυση Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
 8. Εκμίσθωση ή μη του Κυλικείου ευρισκομένου εντός του Κλειστού Γυμναστηρίου του Δήμου
  Κομοτηνής (υπ΄αριθ. 2/2024 Απόφαση του ΔΣ της Δημοτικής Κοινότητας Κομοτηνής).
 9. Χορήγηση ή μη υποτροφίας του κληροδοτήματος Ν. Πίσσα και προσδιορισμός τους ύψους
  αυτής (υπ΄αριθ. 1/2024 απόφαση του ΔΣ της Επιτροπής Αξιολόγησης για χορήγηση
  υποτροφιών κληροδοτημάτων Ν. Πίσσα και Φ. Πολυζόπουλου).
 10. Καθορισμός του ανώτατου χρηματικού ορίου κλήσεων από δικαιούχους του Δήμου
  Κομοτηνής, που κάνουν χρήση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.
 11. Μερική τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 340/2023 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί
  ορισμού τριμελών γνωμοδοτικών οργάνων, για την εκτέλεση των συμβάσεων (παραλαβή
  υλικών και γενικών εργασιών) για το έτος 2024.
 12. Καθορισμός κριτηρίων μοριοδότησης αιτήσεων επανεγγραφών και νέων εγγραφών παιδιών
  στους Παιδικούς – Βρεφ/κους Σταθμούς και στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών

(ΚΔΑΠ) της Δ/νσης Μέριμνας και Αλληλεγγύης του Δήμου Κομοτηνής.

 1. Έγκριση ή μη πρακτικού Νο 1/2024 της αρμόδιας επιτροπής, εξέτασης αιτήσεων απαλλαγής ή
  μείωσης τροφείων που καταβάλλονται μηνιαία στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς
  σταθμούς της Δ/νσης Μέριμνας και Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής.
 2. Έγκριση ή μη πρακτικού Νο 2/2024 της αρμόδιας επιτροπής, εξέτασης αιτήσεων διαγραφών,
  μετακινήσεων και εγγραφών παιδιών στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς της
  Δ/νσης Μέριμνας και Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής.
 3. Έγκριση ή μη της υπ΄αριθμ. 1.3/15-03-2024 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΚΕ Δημοτικού
  Περιφερειακού Θεάτρου Κομοτηνής σχετικά με την έγκριση και υπογραφή της
  Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας
  Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, του Δήμου Κομοτηνής και της Δημοτικής
  Κοινωφελούς Επιχείρησης Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Κομοτηνής.
 4. Έγκριση Τροποποίησης της Σύμβασης – Χρονική μετάθεση του συμβατικού χρόνου
  παράδοσης της με αρ. πρωτ.: 18235/25.07.2023 σύμβασης για την «προμήθεια εξοπλισμού,
  κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση
  των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Κομοτηνής».
 5. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Κομοτηνής (υπ΄ αριθ. 50/2024 ΑΔΕ).
 6. Έγκριση εισόδου – εξόδου τριών ισόγειων κατοικιών με υπόγειο επί αγροτικής οδού στην
  κτηματική περιοχή Κηκιδίου του Δήμου Κομοτηνής.
 7. Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων του σταθμού βαλβιδοστασίου (U-3555) & σταθμού
  Ξέστρου Θρυλορίου (U-7660) επί αγροτικής οδού στην κτηματική περιοχή Θρυλορίου του
  Δήμου Κομοτηνής.
 8. Σύσταση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΙΣΤΩΝ
  ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ».
 9. Σύσταση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «ΑΝΟΡΥΞΗ ΕΞΙ (6) ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ
  ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΥΟ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
  ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ».
 10. Ηλεκτροδοτήσεις ακινήτων σε περιοχές ευθύνης Δήμου Κομοτηνής.
 11. Παραλλαγή δικτύου Δ.Ε.Η. εντός σχεδίου πόλης.
 12. Αμοιβαία ανταλλαγή θέσης δραστηριοποίησης στη Λαϊκή Αγορά Κομοτηνής
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΠΕΜΟΥ

Ακριβές Αντίγραφο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

 1. Δήμαρχο με την παράκληση να παραστεί στην πιο πάνω συνεδρίαση του Δημοτικού
  Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ.6 του Ν. 3852/2010.
 2. Δημοτικούς Συμβούλους.
 3. Προέδρους Κοινοτήτων.
 4. Μαρία Σοφιανού, Γενική Γραμματέα Δήμου.
 5. Γραφείο Δικηγόρων.
 6. Μαλαματούλα Πανταζή και Χαράλαμπο Σκαπέτη, για το 1 ο θέμα.
 7. Χρυσή Τσιλιγγίρη, Αν. Προϊσταμένη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ροδόπης, για το 17 ο θέμα.
 8. Κων/νιά Σκαπαριώτου, Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού.
 9. Βασιλική Ραχμανίδου, Υπάλληλο του Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων.
 10. Φωτεινή Αντωνιάδου, Προϊσταμένη του Τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών & Χωροταξίας.
 11. Δέσποινα Πάσσου, Προϊσταμένη Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
 12. Γκιουλέ Μαρία, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
 13. Δημήτριο Μάγγα, Αναπληρωτή Προϊστάμενο του Τμήματος Εσόδων-Περιουσίας.
 14. Ελισσάβετ Λασπά, Προϊσταμένη του Τμήματος Περιβάλλοντος.
 15. Γεώργιο Τσαρουχάκη, Υπάλληλο του Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ

Η ώρα των Τεμπονέρα, Χριστοδουλάκη, Αχτσιόγλου – Το παρασκήνιο λίγο πριν την πολυσυζητημένη εκδήλωση

omada diktiou

Πασχαλινό Ωράριο Λειτουργίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κομοτηνής Από 29/04/2024 έως 11/05/2024  

omada diktiou

Κομοτηνή: Φωτιά τώρα στην Άνω Δροσίνη Ροδόπης

omada diktiou