www.komotinitv.gr
2342342 70 0.jpg (1)
ΚΟΜΟΤΗΝΗ

4Η/2024 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Κοινοποίηση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του άρθρου 74Α του Ν.3852/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023, καθώς και του άρθρου 26 του Ν.5056/2023, στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικής Επιτροπής), την Τετάρτη 20 Μαρτίου 2024 και ώρα 11.30΄ το πρωίσε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης.

Για την περίπτωση κατά την οποία δεν θα ήταν δυνατή, δικαιολογημένα, η προσέλευσή σας, σας παρακαλούμε όπως γνωρίσετε αυτό έγκαιρα τόσο στα αναπληρωματικά μέλη της Δημοτικής Επιτροπής όσο και στην Ειδική Γραμματέα αυτής (τηλ. 2531022824) για να προσέλθουν αυτά (τα αναπληρωματικά μέλη) και λάβουν μέρος στη συνεδρίαση προς αποφυγή ματαίωσής της.

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α   Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

 1. Δυνητική διακοπή λειτουργίας του Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος της κ. Αντωνιάδου Πολίνας, «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ» – «ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΜΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ» με διακριτικό τίτλο: «ΤΟ ΣΤΕΝΑΚΙ», επί της οδού ΝΙΚΑΙΑΣ 5 στην Κομοτηνή.
 2. Επανεπιβολή ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ή τροποποίηση εγκεκριμένου σχεδίου πόλης Κομοτηνής σε ακίνητο στην οδό Κότυος Αδιέξοδο Β΄, αριθ. 14, στο Ο.Τ. 362α, μετά από αυτοδίκαιη άρση απαλλοτρίωσης.
 3. Επίσπευση ή όχι του Δήμου για την εφαρμογή της πράξης 3/2020, σε τμήμα της οδού Βύρωνος, μεταξύ των Ο.Τ.255, 256 & 258 στην Κομοτηνή.
 4. Εξειδίκευση πίστωσης για επιχορήγηση αθλητικών συλλόγων τουΔήμου Κομοτηνής.
 5. Εξειδίκευση πίστωσης για επιχορήγηση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 11ου Δημοτικού Σχολείου Κομοτηνής και του Πολιτιστικού Συλλόγου Φρουρίου Κομοτηνής.
 6. Εξειδίκευση πίστωσης για τη συμμετοχή του Δήμου Κομοτηνής στη διαπανεπιστημιακή συνάντηση  φοιτητών της Νομικής Σχολής του Δ.Π.Θ. στη Χάγη.
 7. Εξειδίκευση πίστωσης για τη συμμετοχή του Δήμου Κομοτηνής στο 32ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.
 8. Διαγραφή ή μη χρηματικών ποσών που αφορούν Πρόστιμα ΚΟΚ, Δημοτικά Τέλη – Δημοτικό Φόρο & Τέλη Ακίνητης Περιουσίας, Μισθώματα Αγροτεμαχίων, Ανείσπραχτα Τέλη και Τέλη Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού.
 9. Διαγραφή ή μη & επαναβεβαίωση ή μη χρηματικών ποσών που αφορούν Πρόστιμα ΚΟΚ, Τέλη Καθαριότητας – Ηλεκτροφωτισμού και Τέλος Ακίνητης Περιουσίας, Διανοίξεις, Τέλη Λαϊκής Αγοράς.
 10. Επιστροφή ή μη αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.
 11. Σύσταση παγίας προκαταβολής και ορισμός των Προέδρων των Κοινοτήτων του Δήμου Κομοτηνής ως υπολόγων διαχείρισης ποσού πάγιας προκαταβολής έτους 2024.
 12. Έγκριση εντολής δημάρχου για παράσταση ενώπιον του Εφετείου Αθηνών.
 13. Παράσταση ή μη σε δίκη για αγωγή διόρθωσης κτηματολογικών στοιχείων (αγωγή του Μηλιαζήμ Μεμέτ).
 14. Παράσταση ή μη σε δίκη για αγωγή διόρθωσης κτηματολογικών στοιχείων (αγωγή των Συμεών  Κορδάτου, Αναστάσιου Λαμπρόπουλου, Δημητρίου Λαμπρόπουλου, Ελένης Δαμιανού). 
 15. Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών πρόσκαιρων αναγκών δίμηνης χρονικής διάρκειας, για τις ανάγκες της Δ/νσης Μέριμνας και Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής – Ορισμός Επιτροπής.
 16. Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ» στη με αριθ. πρωτ. 337727/2812/2.11.2023 (Κωδ. Πρ. Π88-29Ρ48) πρόσκληση της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ».
 17. Έγκριση ή μη Προγραμματικής Σύμβασης ανάμεσα στον Δήμο Κομοτηνής και τον Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ Α.Ε.» με τίτλο: «Παροχή διοικητικής υποστήριξης για την καταγραφή της ακίνητης περιουσίας του Δήμου Κομοτηνής».
 18. Έγκριση ή μη του με αριθ. πρωτ. 6413/7/3/2024 πρακτικού της Επιτροπής Αποσφράγισης, Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασίας Σύναψης Δημόσιας Σύμβασης Παροχής Γενικών Υπηρεσιών για την εκτέλεση της υπηρεσίας: «Εργασίες Ταφών – Εκταφών στο Δημοτικό Κοιμητήριο Κομοτηνής και παρεμφερών εργασιών στο Δημοτικό Κοιμητήριο Κομοτηνής – Κοιμητηρίων των Οικισμών του Δήμου Κομοτηνής για διάστημα τεσσάρων (4) μηνών» από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και δημοσίευσης στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, μέσω της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση – ανάδειξη αναδόχου.
 19. Έγκριση ή μη του Πρακτικού Νο 3 της Επιτροπής Διαγωνισμού της «Προμήθειας κάδων απορριμμάτων έως 1.100 λίτρων για το έτος 2024» και κατακύρωση του ηλεκτρονικού διαγωνισμού (εκτιμώμενης αξίας: 80.564,00 € χωρίς το Φ.Π.Α. 24%).
 20. Έγκριση Πρακτικού Νο 2 του ηλεκτρονικού διεθνή ανοικτού διαγωνισμού για τις «Εργασίες Ταφών – Εκταφών στο Δημοτικό Κοιμητήριο Κομοτηνής και παρεμφερών εργασιών στο Δημοτικό Κοιμητήριο Κομοτηνής – Κοιμητηρίων των Οικισμών του Δήμου Κομοτηνής για ένα (1) έτος, με δικαίωμα προαίρεσης για επιπλέον ένα έτος» – ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
 21. Έγκριση ή μη Πρακτικού Νο 1 του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού του έργου:«ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ».
 22. Έγκριση ή μη πρακτικού φανερής και προφορικής μειοδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση του 1ου Νηπιαγωγείου Κομοτηνής.
 23. Έγκριση ή μη πρακτικού φανερής και προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση ενός (1) διαιρούμενου σε τρία τμήματα κοινόχρηστου δημοτικού χώρου, εντός του Άλσους Αγίας Παρασκευής Κομοτηνής, συνολικού εμβαδού 211,50 τ.μ., για ανάπτυξη δραστηριοτήτων ψυχαγωγικού χαρακτήρα.
 24. Αύξηση ή μη ωριαίου τιμήματος στάθμευσης του Δημοτικού Πάρκινγκ.
 25. Χορήγηση ή μη οριακής προθεσμίας για το έργο με τίτλο: «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ».
 26. Έγκριση ή μη 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ης τροποποίησης της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ».
 27. Έγκριση ή μη 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΝΗΣΙΔΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ».
 28. Έγκριση ή μη 6ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & 2ου ΠΚΤΜΝΕ – 1ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 2020-2021».

                                                                                                                                      

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                                                                           

                                                                                                                                ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΑΡΑΝΗΣ

                                                                                                                                          ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ

Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού

omada diktiou

Την έναρξη των χειμερινών του δράσεων ανακοίνωσε ο Σύλλογος Συνοικισμού του Σταθμού Κομοτηνής

omada diktiou

Η Φιλαναγνωσία Κομοτηνής στη 2η Πανελλήνια Διαλεσχική Συνάντηση Λεσχών Ανάγνωσης

omada diktiou