www.komotinitv.gr
2342342 70 0.jpg (1)
ΚΟΜΟΤΗΝΗΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κομοτηνής

Κοινοποίηση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Παρακαλείσθε να συμμετάσχετε στην ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (2ος όροφος) στο Πολυλειτουργικό Κέντρο Κομοτηνής (Μαρασλή 1), στις 22 Απριλίου 2024, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 18:30, σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/10,  του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και την υπ’ αριθμ. 98/8182/26-1-2024 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., αφού λάβετε υπόψη σας τα σχετικά έγγραφα που έχουν αναρτηθεί στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα (e-meeting).

 1. Ανακήρυξη του Κοσμήτορα της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, Καθηγητή Λαογραφίας, κ. Εμμανουήλ Βαρβούνη, σε Επίτιμο Δημότη Κομοτηνής.
 2. Ορισμός εκπροσώπων (τακτικού και αναπληρωτή) για συμμετοχή τους στις Γενικές  Συνελεύσεις της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ -Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ (ΑΝ.ΡΟ.Α.Α.Ε.).
 3. Δωρεάν παραχώρηση ή μη τμήματος του Αρχοντικού Ταμαρέση στον Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό  System & G (αριθ. 6/2024 ΑΔΚΚ).
 • Εκμίσθωση ή μη δημοτικού οικοπέδου εμβαδού 61,11 τ.μ. στην Πλατεία Τ.Ε.Ε. για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2024.
 • Σύνταξη Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2025-2028.
 • Έγκριση ή μη μερικής αναμόρφωσης του εν χρήσει προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2024 για 4η φορά (υπ’ αριθ. 101/2024 ΑΔΕ).
 • Έγκριση της Έκθεσης Καταγραφής και Απογραφής των περιουσιακών στοιχείων της λυθείσας Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κομοτηνής.
 • Έγκριση της Έκθεσης Καταγραφής και Απογραφής των περιουσιακών στοιχείων του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  – ΚΕ.ΜΕ.Α ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ».
 • Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό έτος – τάξη Μαθητείας αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.), για απασχόληση στον Δήμο Κομοτηνής κατά το σχολικό έτος 2024 – 2025.
 • Έγκριση  παράτασης σύμβασης ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας 4 «Αστική βιώσιμη κινητικότητα» του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2016».
 • Μερική τροποποίηση της υπ. αριθμ. 40/2024 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου «Συγκρότηση τριμελών γνωμοδοτικών οργάνων, για την εκτέλεση των συμβάσεων (παραλαβή υλικών) της Διεύθυνσης Μέριμνας και Αλληλεγγύης (πρώην ΚΕΜΕΑ) για το έτος 2024».
 • Έγκριση ή μη των Κανόνων Λειτουργίας των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών και των ΚΔΑΠ της Δ/νσης Μέριμνας και Αλληλεγγύης του Δήμου Κομοτηνής.
 • Έγκριση ή μη κατάργησης Βρεφικού τμήματος και δημιουργία Νηπιακού τμήματος στον Η΄ Βρεφονηπιακό Σταθμό της Δ/νσης Μέριμνας και Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής.
 • Έγκριση ή μη προϋποθέσεων εγγραφών – επανεγγραφών στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς και στα ΚΔΑΠ της Δ/νσης Μέριμνας και Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής για τη σχολική χρονιά 2024-2025 και ορισμός δικαιολογητικών και περιόδου υποβολής.
 • Έγκριση ή μη Πρακτικού Νο 3/2024 της επιτροπής,  για την  εξέταση αιτήσεων διαγραφών και εγγραφών παιδιών στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς της Δ/νσης Μέριμνας και Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής
 • Έγκριση ή μη του Πρακτικού Νο 4/2024 της επιτροπής, για την  εξέταση αιτήσεων απαλλαγής ή μείωσης τροφείων που καταβάλλονται μηνιαία στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς της Δ/νσης Μέριμνας και Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής.
 • Αποδοχή ή μη της  πρότασης της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης αναφορικά με την ίδρυση  του 1/θ 15ου Δημοτικού Σχολείου Κομοτηνής στο Σ.Κ. Κομοτηνής.
 • Υποβολή απολογιστικού πίνακα οικονομικού έτους 2022 του κληροδοτήματος Ν. Πίσσα.  
 • Υποβολή απολογιστικού πίνακα οικονομικού έτους 2023 της δωρεάς εν ζωή του Φ. Πολυζόπουλου.
 • Έγκριση των απολογισμών, των σχολικών επιτροπών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης των δημόσιων σχολείων, καθώς και των απολογισμών των σχολικών εφορειών των μειονοτικών σχολείων, του Δήμου Κομοτηνής, για τη χρήση του έτους 2023.
 • Έγκριση ή μη μελέτης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για τις ανάγκες κατασκευής του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ» (αριθ. 116/2024 ΑΔΕ).
 • Παροχή σύμφωνης γνώμης για 2η χρονική επέκταση της εγκεκριμένης, με την απόφαση 220/2021 του Δημοτικού Συμβουλίου Κομοτηνής, μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (αριθ. 117/2024 ΑΔΕ).
 • Έγκριση τροποποίησης της αριθ. πρωτ. 18647/01.08.2023 σύμβασης με τίτλο: «Ενίσχυση της Μικροκινητικότητας στον Δήμο Κομοτηνής με χρονική μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης».
 • Τροποποίηση της αρ. 356/2023 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κομοτηνής που αφορά «Αποκατάσταση οδοστρώματος στις οδούς Φιλίππου, Συμεωνίδου, Κακουλίδου, Κηπουρού και Φαβιέρου σε συνέχεια εκσκαφής για όδευση αγωγού φυσικού αερίου».
 • Έγκριση διενέργειας ή μη της δημόσιας σύμβασης με τίτλο: Παροχή Υπηρεσιών Σίτισης των Μαθητών του Μουσικού Σχολείου Κομοτηνής για το σχολικό έτος 2024-2025, Πλήρους Μεσημεριανού Γεύματος για την σίτιση των απόρων από το κέντρο σίτισης του Δήμου Κομοτηνής για το έτος 2025 και Ενός πλήρους γεύματος για τις ανάγκες της δομής «Ξενώνας Φιλοξενίας Κομοτηνής» για το έτος 2025.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                        ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                                               ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΠΕΜΟΥ

Ακριβές Αντίγραφο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ                         

 1.    Δήμαρχο με την παράκληση να παραστεί στην πιο πάνω συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ.6 του Ν. 3852/2010.
 2.   Δημοτικούς Συμβούλους.
 3.    Προέδρους Κοινοτήτων.

4.    Μαρία Σοφιανού, Γενική Γραμματέα Δήμου.

5.    Γραφείο Δικηγόρων.

6.    Κων/νιά Σκαπαριώτου, Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού.

7.    Βασιλική Ραχμανίδου, Υπάλληλο του Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων.

8.    Δέσποινα Πάσσου, Προϊσταμένη Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

9.    Γκιουλέ Μαρία, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών. 

10.  Δημήτριο Μάγγα, Αναπληρωτή Προϊστάμενο του Τμήματος Εσόδων-Περιουσίας.

11.  Γεώργιο Τσαρουχάκη, Υπάλληλο του Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας.  

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ

Αλ. Σδούκου: Ναι στην εθελοντική μείωση ζήτησης φυσικού αερίου

omada diktiou

Βουλή: Κατατέθηκε το νομοσχέδιο για τις αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα – Τι προβλέπει

omada diktiou

Στην Ολομέλεια της Βουλής το ν/σ για τον νέο Ποινικό Κώδικα – Οι αλλαγές που έρχονται

omada diktiou